skip to Main Content
+45 70 27 47 49       kontakt@jtworks.dk

HANDELSBETINGELSER OG DET MED STORT

Arbejdstøj
JT Works sørger for at vikaren møder i passende arbejdstøj og sikkerhedssko

Værktøj
Vikaren medbringer ikke værktøj.

Arbejdet/opgaven
Der er Kunde som instruerer og tilser vikaren i arbejdets udførsel.

Arbejdsmiljø
Det er kundes ansvar at vikaren er instrueret i og overholder de danske arbejdsmiljø og sikkerhedsregler. Er der specielle forhold/regler på en given plads, skal vikaren instrueres i dette.

Forsikring af vikar
Der er kundes ansvar at vikarerne er forsikret i henhold til gældende dansk lovgivning.

Opsigelse/-r
Skal ske 1 uge før vikariatets ophør eller ved ugens udgang i uge 1, eller efter 1 dagen på      arbejdspladsen. Kunden kan ikke ansætte vikaren fra JT Works inden for en 3 mdr. periode efterfølgende. Sker dette vil JT Works fakturere 20% af den resterende faktureringssum indenfor de 3 mdr.

Arbejdsrotation
Arbejder vikaren på en rotationsplan, uden overtid:
F.eks. en 10 ugersplan med 46 timer pr. Uge og 2 ugers afspadsering på en 10 ugers periode. Her ugentlig arbejdstid IKKE overskrides, sker dette rulles den pågældende arbejdsturnus, jfr. den pågældende overenskomst tilbage til 37 timer + overtid. Det er kundes ansvar at arbejdstid overholdes.

Overarbejde
Overtid afregnes i henhold til de overenskomstmæssige vilkår gældende for den specifikke faggruppe. Denne afregnes til kunden med tillæg på sociale omkostninger (1,39).

Akkord
Akkordforskudsbetaling afregnes med tillæg på sociale omkostninger (1,39).
Akkordoverskud afregnes med tillæg på sociale omkostninger (1,39).

Søndag-/Helligdage
Det er kundens ansvar at instruerer vikaren i hvilke dage, kunde ønsker at vikaren skal arbejde. Ønsker kunde at vikaren fastholdes på arbejdspladsen, på f.eks. en helligdag, betales overenskomstmæssig tillæg uanset om vikaren indgår i en arbejdsrotation. Denne afregnes til kunden med tillæg på sociale omkostninger (1,39).

Diæter
Vikaren modtager som udgangspunkt IKKE diæter, med mindre det er aftalt mellem os/kunde.

*Tidsregistrering
JT Works benytter digital tidsregistrering. Timeopgørelse udsendes sammen med faktura.
– Kunde har herefter 3 dage til at gøre indsigelser til faktura
– Hvis du som kunde ønsker rekvisitionsnummer, sagsnummer eller arbejdssted for den enkelte vikar påført Ugeseddel/faktura, bedes dette nummer oplyst til vikaren, som så kan indsende dette sammen med timeregistrering.

Kørsel
Som udgangspunkt afregnes kørsel ikke, da dette ellers vil fremgå sammen med pris.
Dog – Ændres arbejdsstedet uden varsel af kunde, skal der udbetales kørsel og time godtgørelse jfr. Overenskomst og JT Works skal godtgøres for eventuelle meromkostninger. For længere perioder, rykkes vikarens bopæl.

Bolig
JT Works sørger for at tilbyde og forudbetale indkvartering for vikaren. Beboelsen findes så tæt som muligt på arbejdsstedet, for at begrænse køretid og udgifter for vikaren. Dog kan vikaren frit vælge, hvor han/hun ønsker at indkvarterer sig.

Overenskomst
JT Works forpligter sig til at overholde vikardirektivet, og kan derfor kræve at få fremsendt lokalaftale.

Back To Top